KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası: 6698

Kabul Tarihi: 24/3/2016

Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 7/4/2016 Sayı: 29677 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 57

Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren bilgilendirme metni aşağıdadır.

Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları Gıda ve İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca BHU) özen yükümlülüğümüzünyalnızcasağlıklılezzetlerimiz,kurumsalilişkilerimizveyönetimselfaaliyetlerimizlesınırlı kalmadan, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda da yerine getirildiğini değerli ziyaretçiler, saygıdeğer işletmesahibigerçekkişiler,değerliçalışanlarımızveişbumetniokumaktaolanherkesebildirmekisteriz.

Ticari faaliyetlerimiz dolayısı ile veri sorumlusu olarak hizmetlerimizden faydalanan üyelerimiz, tüketicilerimiz,müşterilerimizveçalışanlarımız,çalışanadaylarımız,ziyaretçilerimizdahiltarafımızileilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizintarafıolduğuuluslararasısözleşmelerile6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu(“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için gerekli özeni, profesyonel danışmanlardan hizmet ve eğitim de alarakgöstermekteyiz.

Değerli portal ziyaretçisi, bu aydınlatma metninin amaçlarından biri şirketimize ait olan ve tarafımızca yönettirilmekte olan http://www.bhu.com.tr/tr/adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Portal’ ın kullanımı ile ilgili olarak BHU tarafından toplanan veya ziyaretçilerin açık rızaları ile Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde siz değerli ziyaretçileri bilgilendirmektir. Çerez politikamız da ayrıca site içerisinde yer almaktadır.

 

 

TANIMLAR

 Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

 

Alenileştirme: Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından herkese erişilebilir hale getirilmesi.

 

Aleniyet Kazandırma: İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Çalışan: BHU merkez ve şubeleri bünyesinde çalışan değerli personellerimiz.

 

Fabrika: Üretim tesisimizin yer aldığı, organize sanayi bünyesindeki işletmemiz.

 

•FarkındalıkÇalışmaları:Emircanlarbünyesindekişiselverilereerişebilenherkesinkişiselverilerinhukuka aykırı olarak açıklanmaması, paylaşılmaması veya fiziki-siber saldırılar konusunda gerekli eğitimleri almalarıdır.


Fiiliİmkânsızlık:Fiiliimkânsızlıknedeniylerızaveremeyecekolanyadaayırtetmegücüolmayankişilerin durumu.

 

•Güvenli Giriş Katmanı (SSL): Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğinin ve bütünlüğünü mümkün       kılan       sertifikadır.       E-ticaret       kanalımızda       mevcut       olduğunu       görebilirsiniz.

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

•İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

İrtibatKişisi:Türkiye’deyerleşikolantüzelkişilerileTürkiye’deyerleşikolmayantüzelkişiverisorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçekkişi.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarlaeldeedilmesi,kaydedilmesi,depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlüişlem.

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişiselverisaklamaveimhapolitikası:Verisorumlularının,kişiselverilerinişlendikleriamaçiçingerekliolan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.

 

Kurul: Kişisel verileri Koruma Kurulu.

 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

•Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale getirilmesidir.

MeşruMenfaat:Verisahibinintemelhaklarınazarargelmemekkaydıylaverisorunlusununmeşrumenfaati için zorunlu olması halinde veriişleyebilmesi.

 

Otomatik işleme: İnsan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacı asgari seviyeye indiren, kendi aralarında bağlantılı ve etkileşimli elektrikli veya elektronik bir sistem tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetidir.

 

Otomatikolmayanişleme:“Kişiselverilerinbelirlikriterleregöreyapılandırılarakişlendiğikayıtsistemi’’ ni ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamdaoluşturulabilir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğerinançları,sağlıkbilgileri,parmakizi,kılıkvekıyafeti,dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlığı,cinsel hayatı,cezamahkumiyetivegüvenliktedbirleriyleilgiliverileriilebiyometrikvegenetikverileri.


•Periyodik Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir. Şirketimiz 3 aylık periyotlar halinde bağımsız denetim hizmeti de almaktadır.

•Rastgele Denetim: Şirket bünyesinde uzmanlar tarafından tarihi belirtilmeden gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir. Şirketimiz dışarıdan bağımsız denetim hizmeti de almaktadır.

•Risk Analizi: BHU’ nun fiziksel, yazılımsal, donanımsal ve hukuksal risklerinin incelenerek raporlanmasıdır.

Silme veya Silinme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale gelmesi.

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Bu metin için veri sorumlusu BHU’ dur.

 

Veri Türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.

 

•Yedekleme: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallere karşı yazılımsal veya donanımsal olarak verilerin yedeklenmesi ilişkin stratejilerdir.

Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde geri getirilemez olarak imha edilmesi.

 

http://www.bhu.com.tr/tr/sitesini de işleten yapımız, yukarıda belirtildiği üzere: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun3'üncümaddesindetanımlanan“VeriSorumlusu”sıfatınahaizdir.İrtibatbilgilerimetinsonunda yeralmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

"Kişisel veriler", kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz, sitemizi ( http://www.bhu.com.tr/tr/) ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, mesajlar, telefonla yapılan aramalar, sipariş alımları, gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Şirket bilgileri yanında kişi bilgilerini paylaştığınızda, Portal’ da yeralanbirformudoldurduğunuzda,malvehizmetsattığınızda,uyuşmazlıkçözümünekatıldığınızda,teklif aldığınızda iletişim formumuzu doldurduğunuzda, fabrikamızı ziyaret ettiğinizde veya verdiğinizde, kamera çekim alanlarından geçtiğinizde, kuruluşumuz ile iletişime geçtiğinizde, kişisel veri paylaşarak talep gönderdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda, tesisimizi ziyaret ettiğinizde, gıda(tatlı ve her türlü yiyecek) alışverişinizde, , tesisimiz içerisini ve sınırlarını gören kameralar vasıtasıyla, taşıt tanıma sistemi kullanımınızda, kredi kartı ile ödeme yaptığınızda, açık rızanız ile hizmet satın aldığınız ve kişisel verilerinizin paylaşılmasına onay verdiğinizgerçekveyatüzelkişilertarafındantarafımızaaktarıldığında,otomatikyadaverikayıtsistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarlatoplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Hizmet Sunmak: Talepleriniz ve ihtiyaçlar doğrultusunda altyapı dahil tüm hizmetlerinin sunulması, ticari- kurumsal  faaliyetleri  yürütmek  ve  de  güvenilir  lezzetlerimizi  değerli  müşterilerimize  sunmak.  Sitemize Erişiminizi Sağlamak: Portal sayfamıza erişimsağlanması.

Ticari Faaliyetlerimizin Sürekliliği: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi


Hızlı Ödeme Sistemlerini Kullanabilmek: Temassız ödeme gibi sistemler ile ticari faaliyetlerimizi müşteriler açısından zahmetsiz tarafımız açısından ise hızlı ifa edebilmek.

Uyuşmazlık Çözümü: Hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, yargıya intikal etmiş veya edebilecek uyuşmazlıkların giderilmesi.

Tanıtım,PazarlamaveİşGelişimiFaaliyetleri: HizmetlerimizinveyaPortalüzerindensunulanhizmetlerin tanıtımını, reklam ve duyurusunu yapmak, web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, Portal’ ı daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapmak ve bu konularda talep halinde yetkili makamlara raporsunmak.

Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak: Portal’ da kayıt oluşturduğunuzda daha rahat ve hızlı kullanıcı girişi yapabilmeniz, hizmet alım ve satım işlemlerinizi takip edebilmeniz, şüpheli işlemleri ihbar edebilmeniz, gerektiğinde resmi makamlara sunabileceğiniz bir belge oluşturmak.

Sipariş Takibi: İletişim kanalları vasıtası ile ilettiğiniz, sözlü veya yazılı siparişlerinizin işlenmesi ve tarafınıza teslim edilmesi, ödeme alınması süreçlerinin takibi.

İletişim: Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak.

Çerezler: Açık rızanız ile, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri ile zorunlu ve sitemizde kullanılan çerezlerin temini. Çerez politikamıza http://www.bhu.com.tr/tr/adresinden erişebilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Lezzetlerimizin satışı ve yan ürünlerin temini  üzerine  hizmetlerimizin  müşteri  ve  ziyaretçilere  tam  olarak erişimini sağlamak için zorunlu olan veriler ve tarafınızdan açık rızanız ile paylaşılan veriler ile sınırlı olmak kaydı ile genel nitelikli kişisel verileriniz, personeller için ise genel itibari ile tüzel kişiler ile çalışıldığından ve şirket dışına gerekli haller harici veri aktarımı yapılmadığından yalnızca gerekli hallerde kişisel verileriniz, özlük dosyası gereklilikleri ve sektörümüzün zorunlu kıldığı sağlık verileri BHU tarafından aşağıdayeralanlardâhilvebunlarlasınırlıolmaksızınbumaddedebelirtilenamaçlarilebağlantılıveölçülü şekildeişlenebilmektedir:İşlenenkişiselverilerinörnekleriaşağıdadır.

 

Kimlik bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz,

Özlük Dosyası içeriği (yalnızca personel)

 

Engel durumu beyan ettiğiniz veya özel talebiniz olduğu haller ile sınırlı kalmak üzere sağlık verileriniz, (yalnızca personel)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Verileri, (yalnızca personel)

 

Kamera Kayıtları (yalnızca tesis içerisine giren gerçek kişiler)

 

Müşteri ilişkileri yönetimi: Konukların açık rızaları ile doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. Şirket/personel değerlendirmek için yaptığınız bildirimler,

 

Çerezler: İnternet sitesi üzerinden çerezler aracılığı ile edinilen bilgiler,

 

Ödeme Verileri: Ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Sipariş Takibi İçin Gerekli Veriler: Müşteri siparişi takibi için gerekli irtibat, lokasyon, ödeme bilgileri.

İçerik Verileri: Müşteri notu, abonelik yenileme tarihi, kullanıcıların bildirdiği hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, sipariş ileten ara firmalar tarafından paylaşılan veriler.


İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz BHU’ ya ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, tarafımızın yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde 6698 sayılı kanun ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını taahhüt eden çözüm ortaklarımız ile veya iş ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarla, bayiler, şubeler, kuryeler, finansal kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafındandasözkonusuverilerin6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nunöngördüğükorumaya sahip olması için gerekli sorgulamalaryapılır.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işlemekteyiz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

-   Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, “yasal yükümlülükleri yerine getirmek” olarak daanılmaktadır.

-   Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebedayanılmaktadır.

-   Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

-   İlgilikişitarafındanalenileştirilmişolma:Kişiselverilerinizikendiisteğinizlekamuoyuylaveya sosyal medya ile paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Sosyal medya veya benzeri platformlarda bilgilerinizin açıkça herkeslepaylaşılması.

-   BirSözleşmeninİfası:Kişiselverilerinizinişlenmesininbirsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyla doğrudandoğruyailgiliolduğudurumlardabuhukukisebebedayanılmaktadır.Siparişinizinteslimatı için degereklidir.

-   Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunluolma:Kişiselverilerinizinişlenmesininticarifaaliyetlerimizinyürütülmesiiçingerekliolduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Tanıtım ve pazarlama”, “Sitemizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek”, “Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak” ve ‘‘İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,’’ ‘‘BHU politika ve amaçlarımızıyerinegetirmek,’’amacıylagerçekleştirdiğimizişlemefaaliyetlerimizinbirkısmınınveya tamamının dayanağınıoluşturabilmektedir.

-   Açık Rıza: Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işliyoruz. Açık rıza vermiş   olduğunuz


durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Verdiğiniz bilgileri değiştirme hakkınız saklıdır.

 

Kişisel verilerin muhafazası ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

 

-   Profesyonel danışmanlık firmasından şahsım ve tüm personelimiz kişisel verilerin korunması kanunu ile idari ve teknik tedbirlere dair eğitimaldık.

-   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmalarıdüzenlendi

-   6698 sayılı kanun ve kurum yayınları doğrultusunda teknik ve idari tedbirleralındı.

-   Tüm yazılımlarımız lisanslıürünlerdir.

-   Risk analizi yapıldı, mevcut tedbirler optimizeedildi.

-Yedekleme sistemikuruldu.

-Firewall

-Tüm yetkili personele şifre atamasıyapıldı.

-   Danışmanlık firması tarafından, kişisel veriler paylaşılmadan periyodik ve rastgele denetim hizmetialınmaktadır.

-   Sınırlı sayıda personel alımı ve çıkışı sebebi ile işletmemizin güvenliği ve eğitimleri kontrol altındadır.

-   Uzmanlık gerektiren alanlarda gerekli niteliklere haiz ve eğitimli personelçalıştırılmaktadır.

-Kamera kaydı alınan alanlara uyarı levhalarıeklendi.

-Anahtar zimmetleriyapıldı

-   Kurumumuzda yalnızca güvenli bilgisayarlarkullanılmaktadır.

-   Kişisel verilere erişim yetkililer ve faaliyet alanları ilesınırlıdır.

-   İşletme faaliyetler gereği ihtiyaç kalmayan veriler imhaedilmektedir.

-   Yangınsistemlerivegüvenlikpersonel/sistemitarafımızdansağlanmaktadır.

 

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Tarafımilepaylaştığınızkişiselverileri,hizmetlerimdeneniyişekildefaydalanabilmeniziçinişbuaydınlatma metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz. Sürelere dair güncellemeler ve anık bilgilere VERBİS üzerinden her zaman erişmeniz ve 6698 sayılı kanunun 11. Maddesindeki haklarınız dâhilinde talepte bulunmanızmümkündür.

Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız: Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme

İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme

İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Bu hakları kullanmak istediğinizde bize;

 

BoluluHasanUstaSütTatlılarıGıdaveİnşaatTurizmSan.Tic.Ltd.Şti.10026SokakNo:48-50–52AOSB Çiğli/İZMİR adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,mobilimzayadabizedahaöncebildirmişolduğunuzvesistemimizdekayıtlıbulunanelektronikposta adresinizi kullanmak suretiyle, bhu@bhu.com.tr e-posta adresi, boluluhasanusta@hs01.kep.tr kep adresi ya        da        Müşteri        Hizmetleri        0232        328        02        75        üzerinden         ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Bolulu Hasan Usta Süt Tatlıları Gıda ve İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.


Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.